Ostukorv
0

Müügitingimused

 1. Üldsätted
  1.1. Müüja on Wolf Group OÜ, registrikood 10167362, aadress Suur-Paala 10, 13619, Tallinn, Eesti, klienditeeninduse telefon: +372 605 9301, klienditeeninduse e-posti aadress: eesti.penosil@wolf-group.com, veebileht https://penosil.com.
  1.2. Ostja on füüsiline või juriidiline isik, kes ostab müüjalt kaupa müüja veebilehel https://penosil.com (veebileht) asuvast e-poest (e-pood).
  1.3. Tarbija on füüsilisest isikust ostja, kes teeb e-poest ostu, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega. Kui ostja teeb ostu, mis seondub tema majandus- või kutsetegevusega, st kui ostja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis ei ole ostja näol tegemist tarbijaga ning sellele ostule ei kohaldu seadusest ja käesolevatest müügilepingu üldtingimustest (müügitingimused) tulenevad sätted tarbija õiguste kohta.
  1.4. Müügitingimused kohalduvad e poes müügiks pakutavate kaupade (kaup) müügilepingutele müüja ja ostja vahel (leping).
  1.5. Leping loetakse sõlmituks, kui ostja on vastavalt e-poes toodud juhistele kinnitanud oma nõustumist müügitingimuste ja privaatsuseeskirjadega, esitanud tellimuse, maksnud müüjale kauba ostuhinna ja saatetasu ning makstud summa on laekunud müüja arvelduskontole.
  1.6. Lepinguga kohustub müüja andma ostjale üle ostja poolt e-poest tellitud kauba ning andma üle kauba omandiõiguse, ostja aga kohustub müüjale tasuma kauba ostuhinna rahas ning võtma kauba vastu.
  1.7. Müüja avaldab kehtivad müügitingimused veebilehel. Müüjal on õigus müügitingimusi ühepoolselt muuta igal ajal, avaldades muudatused veebilehel. Lepingule kohaldatakse neid müügitingimusi, mis kehtivad lepingu sõlmimise ajal.

 1. Kauba tellimuse esitamine
  2.1. E-poe kasutamiseks võib ostja luua endale kasutajakonto vastavalt veebilehel toodud juhistele. Kasutajakonto võimaldab ostjal hallata oma tellimusi, aadresse ja konto seadeid. E-poest saab kaupa tellida ka ostja, kes ei ole kasutajakontot loonud.
  2.2. Kauba ostmiseks esitab ostja e-poes tellimuse.
  2.3. Tellimuse esitamiseks tuleb lisada soovitud kaup ostukorvi ning valida sobiv kauba kättetoimetamise viis (pakiautomaat, kullerteenus vm) ja kättesaamise koht (pakiautomaadi asukoht või aadress, kuhu kuller kauba toimetab), esitada ostja andmed (nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber jm) ning täita muud nõutud andmeväljad vastavalt e-poes toodud juhistele. Kui ostja ei ole tarbija, täidab ostja tellimuse esitamisel täiendavad andmeväljad (ettevõtte nimi ja registrikood) vastavalt e-poes toodud juhistele.
  2.4. Ostja peab enda kohta esitama õiged andmed, mis võimaldavad teda identifitseerida ning lepingut täita, sh ostjaga vajadusel ühendust võtta ja kaup ostjale kätte toimetada.
  2.5. Ostja peab tutvuma müügitingimuste ja privaatsuseeskirjadega enne e-poes kauba tellimuse esitamist ning kinnitama nendega nõustumist tellimuse esitamisel.

 1. Kaup
  3.1. E-poest saab tellida kaupu, mis on e-poes saadaval.
  3.2. Kui pärast tellimuse esitamist ja enne tellimuse täitmist selgub, et kaup ei ole saadaval (st kaup on laost otsa saanud), teatab müüja sellest ostjale ja pooled lepivad kokku tellitud kauba asendamise sarnaste omaduste ja hinnaga alternatiivse kaubaga või tellitud kauba kättetoimetamise tähtaja pikendamise. Kui ostja ei ole nõus asenduskauba ega tellimuse täitmise tähtaja pikendamisega, on müüjal õigus lepingust taganeda vastavalt punktile 5.9, tagastades ostjale kogu lepingu alusel saadud tasu (sh saatetasu).
  3.3. E-poes on iga kauba juures esitatud teave kauba omaduste kohta, sealhulgas kauba põhiomadused, kasutusala, pakendi andmed, tehniline andmeleht (technical data sheet, TDS), ohutuse andmeleht (safety data sheet, SDS), sertifikaat, samuti kauba säilitus-, kasutus- ja paigaldusjuhend jm asjakohased andmed.
  3.4. Kaup peab vastama lepingutingimustele. Kaup vastab lepingutingimustele, kui:
  3.4.1. kauba kirjeldus, liik, ja kogus vastavad ostja tellimusele;
  3.4.2. kaup sobib otstarbeks, milleks see e-poes esitatud teabe kohaselt on ette nähtud;
  3.4.3. kaup on seda liiki kaubale tavaliselt omase kvaliteedi ning tavaliste toimivusomadustega, sealhulgas vastupidavuse, kasutusviisi ja turvalisuse poolest, mida ostja võib mõistlikult eeldada, lähtudes kauba olemusest ning märgistusest, samuti müüja poolt kauba kohta avaldatud reklaamist ja e-poes kauba omaduste kohta esitatud teabest; ja
  3.4.4. kaup antakse ostjale üle komplektsena (st koos kõigi kauba komplekti kuuluvate tarvikutega) ja kauba juurde kuuluvate peamiste säilitus-, kasutus- ja paigaldusjuhistega.
  3.5. Kui kaubal on kindlaksmääratud kõlblikkusaeg, peab kaup vastama punktides 3.4.2 (sihtotstarbeline kasutatavus) ja 3.4.3 (kvaliteet ja toimivus) nimetatud tingimustele kõlblikkusaja jooksul.

 1. Kauba hind, saatetasu ja maksetingimused
  4.1. Kauba hind on näidatud iga kauba juures e-poes. Kauba hind sisaldab käibemaksu seaduses sätestatud suuruses.
  4.2. Lisaks kauba hinnale maksab ostja müüjale tasu kauba kättetoimetamise eest (saatetasu). Saatetasu suurus sõltub ostja poolt tellimuse esitamisel valitud kättetoimetamise viisist, kättetoimetamise teenuse osutajast, kauba kogusest, mahust, üleandmise kohast jm. Saatetasu suurus kuvatakse ostjale e-poes enne tellimuse kinnitamist.
  4.3. Ostja maksab kauba hinna ja saatetasu tellimuse vormistamisel, kasutades e-poe kaudu ligipääsetavaid pangalinke või kaardimakset. Makse tehakse väljaspool e-poe keskkonda panga või makseteenuse pakkuja maksekeskkonnas, järgides seal toodud juhiseid.
  4.4. Kui ostja on kauba hinna ja saatetasu maksnud, saadab müüja ostjale e-posti teel tellimuse kinnituse.

 1. Kauba kättetoimetamine ostjale
  5.1. Müüja toimetab kauba ostjale kätte Eesti piires. Kaupa ei ole võimalik e-poest tellida kättetoimetamiseks väljapoole Eestit.
  5.2. Kaup toimetatakse ostjale kätte vastavalt ostja tellimuses esitatud valikule pakiautomaati või kullerteenusega. Ostja ei saa kaupa pakiautomaati tellida, kui kaupa ei ole kauba olemusest või kogusest tulenevalt võimalik pakiautomaati panna ja sellisel juhul toimetatakse kaup ostjale kätte kullerteenusega.
  5.3. Kui ostja tellis kauba pakiautomaati, siis loetakse, et müüja on kauba ostjale üle andnud, kui kaup on ostjale valmis pandud ostja valitud pakiautomaati. Kui ostja tellis kauba kättetoimetamise kulleriga, siis loetakse kaup ostjale üle antuks, kui kuller on kauba ostjale üle andnud.
  5.4. Kaup antakse ostjale üle üldjuhul 3 kuni 5 tööpäeva jooksul tellimuse esitamisest ning hiljemalt 30 päeva jooksul lepingu sõlmimisest.
  5.5. Kui kauba üleandmine 30 päeva jooksul lepingu sõlmimisest ei ole võimalik, teatab müüja sellest ostjale. Ostjal on õigus lepingust taganeda, kui ta kaotab kauba üleandmise tähtaja ületamise tõttu huvi kauba ostmise vastu. Sellisel juhul tagastab müüja kauba hinna ja saatetasu ostjale täies ulatuses.
  5.6. Kauba kohalejõudmisest ostja määratud pakiautomaati teatatakse ostjale SMS-i või e kirjaga. Kaupa hoitakse pakiautomaadis pakiautomaadi teenuse pakkuja tingimustega määratud hoiutähtaja jooksul. Pärast hoiutähtaja lõppu tagastatakse kaup müüjale.
  5.7. Kui kauba toimetab ostjale kätte kuller, teatab kauba üleandmise täpse aja ostjale kullerteenuse osutaja või määravad kullerteenuse osutaja ja ostja selle aja kokkuleppel.
  5.8. Müüja ei vastuta kauba üleandmisel tekkinud viivituste ega üleandmise võimatuse eest, mis on tingitud tellimuses näidatud andmete mittetäielikkusest või ebaõigsusest või ostja viivitusest kauba vastuvõtmisel või muudest ostjast tulenevatest asjaoludest.
  5.9. Müüjal on õigus lepingust taganeda, kui kauba varud on lõppenud (st kaup on laost otsa saanud) või kui kauba hinda, omadusi või saadavust on e-poes kuvatud ekslikult, samuti kui kaupa ei ole võimalik ostjale kätte toimetada 30 päeva jooksul lepingu sõlmimisest. Sellisel juhul võtab müüja ostjaga ühendust tellimuses näidatud kontaktandmetel ning tagastab ostjalt lepingu alusel saadud tasu, sh saatetasu ostja arvelduskontole. Müüja ei ole kohustatud sellisel juhul maksma ostjale muud hüvitist. Müüjal on õigus ostjale tagastatavast summast maha arvestada kulutused, mis müüja on teinud kauba kättetoimetamiseks ostjale, kui kaupa ei olnud võimalik ostjale üle anda ostja viivituse tõttu või muul ostjast tuleneval põhjusel.
  5.10. Kauba peamised säilitus-, kasutus- ja paigaldusjuhised on toodud kauba pakendi etiketil. Punktis 3.3 nimetatud kauba omadusi kajastav teave ning säilitamis-, kasutamis- ja paigaldusjuhised on ostjale kättesaadavad ka veebilehel.

 1. Tarbija taganemisõigus
  6.1. Tarbijal on õigus taganeda lepingust põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates päevast, mil tarbija sai kauba kätte. Käesolevas punktis toodud taganemisõigust ei ole ostjal, kes ostis kauba seoses majandus- ja kutsetegevusega.
  6.2. Loetakse, et tarbija on lepingust taganenud tähtaegselt, kui ta on müüjale selle kohta teate ära saatnud 14 päeva jooksul arvates sellest, kui kaup tarbijale üle anti.
  6.3. Lepingust taganemiseks punkti 6.1 alusel peab tarbija esitama taganemisavalduse müüja veebilehe kaudu vastavalt veebilehel toodud juhistele. Kui tarbijal ei ole võimalik esitada taganemisavaldust veebilehe kaudu, tuleb taganemisavaldus esitada punktis 1.1 näidatud müüja kontaktandmetel selgesõnalise taganemisavalduse vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-posti teel), näidates selles järgmised andmed: tarbija ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, kauba nimetus, kauba tellimise ja kättesaamise kuupäev ja tarbija pangakonto number (IBAN), kuhu müüja tagastab lepingu alusel saadud tasu.
  6.4. Kui tarbija taganeb lepingust punkti 6.1 alusel, peab ta 14 päeva jooksul taganemisavalduse saatmisest kauba tagastama kulleriga. Tarbija tasub kõik kauba tagastamise ning äraviimise kulud.
  6.5. Kui tarbija taganeb lepingust punkti 6.1 alusel, tagastab müüja taganemisavalduses näidatud tarbija pangakontole tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, v.a saatetasu 30 päeva jooksul taganemisavalduse kättesaamisest. Müüja võib tagasimakse tegemisest keelduda seni, kuni müüja on tagastatud kauba kätte saanud ja veendunud selles, et kauba väärtus ei ole vähenenud selle tõttu, et tarbija on kaupa kasutanud vastuolus punktiga 6.6.
  6.6. Punkti 6.1 alusel tagastatav kaup peab olema originaalpakendis ja komplektne, st tagastada tuleb kõik tootepakendis sisaldunud esemed. Tarbija võib tagastatavat kaupa käsitseda ainult kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks sellisel viisil, nagu seda lubataks tavapäraselt teha ostjal poes kohapeal, st üksikpakendeid (nt padrunid, rullid) avada ei ole lubatud. Kui tagastatud kaup ei ole originaalpakendis või ei ole komplektne või kui tarbija on käsitsenud või kasutanud kaupa viisil, mis ei ole eelmise lause kohaselt lubatud, ja kui kauba väärtus on selle tõttu vähenenud, vastutab tarbija kauba väärtuse vähenemise eest ja müüjal on õigus vastavalt vähendada tarbijale tehtava tagasimakse suurust.

 1. Müüja vastutus
  7.1. Müüja vastutab kauba mittevastavuse eest lepingutingimustele (puudus), mis oli olemas kauba ostjale üleandmisel, isegi kui puudus ilmneb hiljem.
  7.2. Kui ostja on tarbija, vastutab müüja kauba puuduse eest, mis oli olemas kauba tarbijale üleandmisel ja mis ilmneb kahe aasta jooksul alates kauba üleandmisest ostjale. Kui ostja on tarbija, siis eeldatakse, et ühe aasta jooksul alates kauba tarbijale üleandmisest ilmnenud puudus oli olemas kauba üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus kauba või puuduse olemusega.
  7.3. Müüja ei vastuta kauba puuduse eest, mis ilmneb pärast kauba kõlblikkusaja möödumist, kui kaubal on kindlaksmääratud kõlblikkusaeg.
  7.4. Kui ostja on ostnud kauba oma majandus- või kutsetegevuses, peab ta ostetud kauba viivitamata üle vaatama ning teatama kauba puudusest ja seda piisavalt täpselt kirjeldama mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ostja puudusest teada sai või pidi saama.
  7.5. Kui ostja on tarbija, peab ta kauba puudusest müüjale teatama kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta sai puudusest teada.
  7.6. Kui kaup on puudusega, on ostjal õigus nõuda, et:
  7.6.1. müüja vahetaks kauba oma kulul ümber puudusteta kauba vastu või
  7.6.2. müüja tagastaks ostjale kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud, sh saatetasu, kusjuures kui ostja on valinud müüja pakutud kõige soodsamast tavapärasest kauba saatmise viisist erineva viisi kauba kättetoimetamiseks, ei pea müüja hüvitama ostjale saatetasu osas, mis ületab tavapärase saatmisviisiga seotud kulu.
  7.7. Ostjal ei ole õigust nõuda puudustega kauba vahetamist vastavalt punktile 7.6.1, kui kauba vahetamine ei ole mõistlikult võimalik (näiteks seetõttu, et kaup on laost otsas). Sellisel juhul on ostjal õigus nõuda, et müüja tagastaks kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud vastavalt punktile 7.6.2.
  7.8. Kui müüja vahetab puudusega kauba ümber vastavalt punktile 7.6.1 või tagastab ostjale lepingu alusel saadud tasud vastavalt punktile 7.6.2 või 7.7, peab ostja tagastama puudusega kauba müüjale. Müüjal on õigus ostjale asenduskaupa mitte üle anda või kauba eest makstud tasu mitte tagastada, kuni müüja on tagastatava kauba ostjalt kätte saanud.
  7.9. Müüja kannab puudusega kauba tagastamise ja asendamisega seotud kulud, sealhulgas veo- ja postikulud. Kui ostja on puudusega kauba müüjale tagastanud, hüvitab müüja ostjale kauba tagasisaatmise kulud. Kui ostja on valinud müüja pakutud kõige soodsamast tavapärasest kauba saatmise viisist erineva viisi puudusega kauba tagasisaatmiseks, ei pea müüja hüvitama ostjale kauba tagasisaatmise kulu, mis ületab tavapärase saatmisviisiga seotud kulu.
  7.10. Müüja ei vastuta kauba puuduse eest, kui kaubal ei olnud puudust ostjale üleandmise ajal. Muuhulgas ei vastuta müüja kauba puuduse eest ja ostjal ei ole punktis 7.6 nimetatud õigusi, kui puudus on tekkinud järgmistel põhjustel:
  7.10.1. kauba loomulik kulumine;
  7.10.2. kauba kasutamine selleks mitte ette nähtud otstarbel;
  7.10.3. kauba säilitus-, kasutus- või paigaldusjuhiste rikkumine;
  7.10.4. kauba muutmine (sh ümbertöötlemine, segamine) või muu sarnane tegevus.

 1. Isikuandmete töötlemine ja otseturustus
  8.1. Müüja töötleb füüsilisest isikust ostja ja juriidilisest isikust ostja esindajate isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, e-posti aadress, arvelduskonto number) vastavalt müüja privaatsustingimustele. Müüja kasutab nimetatud andmeid ise ja edastab neid kolmandatele isikutele (näiteks pakiautomaadi teenuse või kullerteenuse pakkujatele) üldjuhul ainult lepingu täitmiseks, sh tellimuse töötlemiseks ja kauba kättetoimetamiseks ostjale.
  8.2. Müüja saadab ostjale otseturustusmaterjale, sealhulgas uudiskirju ja pakkumisi üksnes juhul kui ostja on selleks andnud selgesõnalise nõusoleku. Ostjal on õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

 1. Tarbijavaidluste lahendamine
  9.1. Kui ostjal on kauba või lepingu kohta küsimusi või kaebusi, tuleb need esitada müüjale punktis 1.1 toodud kontaktandmetel. Müüja vastab päringutele ja kaebustele hiljemalt 2 nädala jooksul päringu või kaebuse saamisest. Tarbija võib saata oma kaebuse ka internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mis on kättesaadav siin.
  9.2. Kui kaup ei vasta lepingutingimustele, on tarbijal õigus kasutada seaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid.
  9.3. Tarbijal on oma õiguste kaitseks õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametisse, mille aadress on Endla 10A, 10122 Tallinn, tarbijate nõuandetelefon +372 620 1707 ja e-posti aadress info@ttja.ee.
  9.4. Tarbijal on õigus pöörduda vaidluse lahendamiseks Tarbijavaidluste komisjoni, kelle pädevuses on lahendada tarbija ja müüja vahelisi lepingust tulenevaid vaidlusi. Komisjoni menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbija kaebuse läbivaatamine Tarbijavaidluste komisjonis on tasuta.
  9.5. Tarbijal on oma õiguste kaitseks õigus pöörduda ka oma elukohajärgsesse kohtusse.